บริการซ่อมเครื่องจักรและแผงควบคุม


ซ่อมแผงควบคุมเครื่องจักรหรือสร้างบอร์ดใหม่ตามบอร์ดเก่าเพื่อทดแทนตัวเก่าที่เสียหาย หรือไว้สำรองกรณีฉุกเฉิน


ซ่อมแผงควบคุม (ECU) รถโดยสาร รถแมคโคร (Backhole)


หาแผงควบคุุมหรือชิ้นส่วนที่เลิกผลิดทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย


ซ่อมแผงควบคุุมอุปกรณ์ออกกำลังกาย (Fitness)